Hero lichtoplossingen leditsave

Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Definities

> Aanbod: elk aanbod door Leditsave aan Opdrachtgever;
> Algemene leveringsvoorwaarden: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen;
> Dag: kalenderdag;
> Medewerker(s): personen die in dienst zijn van Leditsave of van één van de aan Leditsave gelieerde ondernemingen alsmede de door Leditsave ingeschakelde hulppersonen;
> Opdrachtgever: de partij met wie Leditsave onderhandelt over de totstandkoming van de Overeenkomst en/of met wie Leditsave de Overeenkomst sluit;
> Leditsave: opdrachtnemer ingeschreven bij de kamer van koophandel onder nummer 83371850;
> Dienst: alle door Leditsave aangeboden Diensten aan Opdrachtgever die het onderwerp zijn van een Aanbod, Overeenkomst of andere rechtshandeling. Hieronder wordt onder meer verstaan de levering en montage van o.a. ledverlichting, het geven van advies over ledverlichting ter vervanging van conventionele verlichting en daarmee verband houdende activiteiten;
> Levertermijn; de door Leditsave opgegeven termijn, voor het volbrengen van de Dienst of een deel daarvan, aan Opdrachtgever;
> Overeenkomst: een overeenkomst die tussen Leditsave en Opdrachtgever wordt gesloten inclusief de eventueel na de totstandkoming overeengekomen wijzigingen(en), en het overeengekomen meer- en/of minderwerk;
> Partij (-en): Opdrachtgever of Leditsave. Wanneer het begrip in meervoudsvorm wordt gebruikt worden Opdrachtgever en Leditsave bedoelt;
> Stelpost: een in de offerte en/of de Overeenkomst genoemd geschat geldbedrag voor de aanschaf van bepaalde zaken en/of de verwerking daarvan, en/of het (doen) uitvoeren van werkzaamheden waarvan de precieze omvang niet reeds is vast te stellen. Bij Stelposten wordt afgerekend op basis van daadwerkelijk bestede kosten, vermeerderd met een opslag van 10% voor de Opdrachtnemer.

Artikel 2 - Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en/of Diensten van Leditsave en/of alle met Leditsave gesloten Overeenkomsten en op alle overige rechtsbetrekkingen tussen Opdrachtgever en Leditsave. Afwijkende bepalingen zijn slechts geldig als deze vooraf uitdrukkelijk schriftelijk tussen Opdrachtgever en Leditsave zijn overeengekomen.
2.2 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- en of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Voor het geval de Opdrachtgever verwijst naar haar eigen voorwaarden en die voorwaarden van toepassing verklaart, dan komen Partijen middels aanvaarding van deze Algemene Leveringsvoorwaarden van Leditsave nadrukkelijk overeen dat Leditsave niet gebonden is aan die voorwaarden van Opdrachtgever.
2.3 Voorafgaand aan het sluiten van de Overeenkomst, wordt de tekst van deze Algemene Leveringsvoorwaarden aan de Opdrachtgever beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal Leditsave voordat de Overeenkomst wordt gesloten, aangeven op welke wijze de Algemene Leveringsvoorwaarden bij Leditsave zijn in te zien en dat zij op verzoek van de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk kosteloos per e-mail worden toegezonden.
2.4 Leditsave is te allen tijde bevoegd wijzigingen in, dan wel aanvullingen op deze Algemene Leveringsvoorwaarden aan te brengen. De gewijzigde Algemene Leveringsvoorwaarden zullen verder van toepassing zijn. De wijziging wordt gecommuniceerd middels e-mail aan Opdrachtgever.
2.5 Deze Algemene Leveringsvoorwaarden gelden mede ten behoeve van een ieder die door Leditsave wordt ingeschakeld, en ieder voor wiens handelen of nalaten Leditsave aansprakelijk is of kan zijn.
2.6 Slechts personen die daartoe volgens het handelsregister van de Kamer van Koophandel bevoegd zijn, zijn bevoegd rechtshandelingen te verrichten namens Leditsave. Rechtshandelingen verricht door andere dan daartoe bevoegde personen, kunnen slechts tegen Leditsave en derden worden ingeroepen indien Leditsave deze schriftelijk heeft bekrachtigd.

Artikel 3 - Aanbod

3.1 Een Aanbod door Leditsave geschiedt geheel vrijblijvend. De in het Aanbod opgenomen prijsberekeningen en voorwaarden gelden uitsluitend voor de opgegeven Diensten. Wanneer een Aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft, of onder andere voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
3.2 Indien een Aanbod van Leditsave (mede) gebaseerd is op informatie die door Opdrachtgever is verstrekt, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de volledigheid en de nauwkeurigheid van de informatie. De gevolgen van het geven van onvolledige en/of onnauwkeurige informatie, waaronder mede wordt begrepen informatie niet overeenkomend met de werkelijkheid, komt voor rekening en risico van Opdrachtgever.
3.3 Alle bij het Aanbod verstrekte informatie, illustraties, tekeningen, gegevens, verbruiksspecificaties, en/of andere kenmerken gelden steeds bij benadering en zijn voor Leditsave slechts bindend, indien dat uitdrukkelijk schriftelijk door Leditsave is aangegeven.
3.4 Leditsave kan niet aan haar Aanbod worden gehouden indien de Opdrachtgever had behoren te begrijpen dat het Aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevatte.
3.5 Bij aanvaarding van een vrijblijvend Aanbod door Opdrachtgever, behoudt Leditsave zich het recht voor het Aanbod onverwijld na ontvangst van de aanvaarding te herroepen of daarvan af te wijken.
3.6 Mondelinge toezeggingen verbinden Leditsave slechts nadat deze uitdrukkelijk en schriftelijk door Leditsave zijn bevestigd.
3.7 Een samengesteld Aanbod verplicht Leditsave niet tot het verrichten van een gedeelte van het Aanbod tegen een overeenkomstig deel van de in het Aanbod opgegeven prijs.

Artikel 4 - Overeenkomst

4.1 De Overeenkomst wordt eerst bindend voor Leditsave door haar schriftelijke bevestiging. Indien een Aanbod door Opdrachtgever wordt aanvaard binnen de termijn voor aanvaarding zoals vermeld in het Aanbod, dan komt een Overeenkomst tot stand op het moment dat Opdrachtgever het Aanbod aanvaard.
4.2 Voor zover de aanvaarding door Opdrachtgever van een door Leditsave gedaan Aanbod op enig punt afwijkt van het Aanbod, dan komt er pas een Overeenkomst tot stand op het moment dat Leditsave uitdrukkelijk schriftelijk de totstandkoming en de inhoud van de Overeenkomst bevestigt.
4.3 Leditsave behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen de aanvaarding van een door haar gedaan Aanbod niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder aanvullende en/of gewijzigde voorwaarde(n).
4.4 Leditsave kan zich binnen wettelijke kaders - op de hoogte stellen of de Opdrachtgever aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de Overeenkomst. Indien Leditsave op grond van dit onderzoek gronden heeft om de Overeenkomst niet aan te gaan, kan Leditsave een aanvraag weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden verbinden waaronder bijvoorbeeld het door Opdrachtgever verstrekken van zekerheden ter zake van de tijdige voldoening van zijn verplichtingen die voortvloeien uit de Overeenkomst. Over gestelde c.q. verstrekte zekerheden door Opdrachtgever aan Leditsave, wordt door Leditsave geen rente vergoed.
4.5 Indien de communicatie uitsluitend mondeling verliep, dan komt de Overeenkomst toch tot stand op het moment dat Leditsave daadwerkelijk met de uitvoering van de Overeenkomst begint of opdracht daartoe geeft aan derden. In dit geval wordt de factuur geacht de inhoud van de Overeenkomst volledig en correct weer te geven.
4.6 Het risico van vergissingen en / of onjuistheden bij niet schriftelijk bevestigde bestellingen en/of verleende opdrachten is geheel voor rekening van de Opdrachtgever.
4.7 Gegevens betreffende het aangebodene zoals eigenschappen, specificaties, maten, gewicht enz., alsmede gegevens in drukwerken, tekeningen, afbeeldingen e.d. door Leditsave bij het Aanbod verstrekt, zijn voor haar niet bindend en worden te goeder trouw gegeven.
4.8 De Dienst zal worden geleverd zoals gespecificeerd in de Overeenkomst, met dien verstande dat door Leditsave aangebrachte geringe of kleine wijzigingen die geen afbreuk doen aan de kwaliteit van de Dienst zijn toegestaan.
4.9 Leditsave is bevoegd om derden in te schakelen ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst.

Artikel 5 - Prijzen

5.1 De opgegeven prijzen en tarieven zijn exclusief omzetbelasting en eventuele andere van overheidswege opgelegde heffingen. Kosten die aan Leditsave in rekening worden gebracht c.q. maakt en die verband houden met de (op)levering van de Dienst aan Opdrachtgever, zoals bijvoorbeeld transportkosten, verzekeringen, emballagekosten, laad-en los kosten, en alle (overige) aan de levering van de Dienst verwante kosten, worden door Leditsave bij Opdrachtgever in rekening gebracht tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anderszins is overeengekomen. Opdrachtgever is verplicht deze kosten aan Leditsave te vergoeden.
5.2 Prijsverhogingen die het gevolg zijn van wettelijke regelingen, besluiten, beschikkingen of bepalingen zullen per direct en onverkort door Leditsave mogen worden doorbelast aan de Opdrachtgever.
5.3 Alle aanbiedingen en gesloten Overeenkomsten zijn overeenkomstig het kostenniveau voor lonen, sociale lasten, en materiaalprijzen ten tijde van de aanbieding of Overeenkomst. Indien na het sluiten van de Overeenkomst zich kostenverhogende omstandigheden voordoen, zonder dat zulks aan Leditsave kan worden toegerekend en zonder dat Leditsave hiermee rekening behoefde te houden, is Leditsave gerechtigd de kostenverhoging door te berekenen aan Opdrachtgever en is Opdrachtgever gehouden de kostenverhoging aan Leditsave te voldoen. Als peildatum voor verrekening wordt aangemerkt de datum van Aanbieding.
5.4 Leditsave is eveneens gerechtigd om een kostenverhoging die het gevolg is van door de Opdrachtgever verschafte onjuiste gegevens bij Opdrachtgever in rekening te brengen.
5.5 Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

Artikel 6 – Verplichtingen en aansprakelijkheid Opdrachtgever

6.1 Opdrachtgever zal steeds, gevraagd en ongevraagd, alle relevante en essentiële informatie tijdig en naar waarheid verstrekken aan Leditsave die nodig is voor opzet, uitvoering en afronding van de Overeenkomst. Opdrachtgever staat in voor en draagt het (financiële) risico van de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Leditsave verstrekte informatie, waaronder mede wordt verstaand de door of namens Opdrachtgever voorgeschreven constructies, werkwijzen, (technische) specificaties, orders en aanwijzingen, ook indien deze van derden afkomstig is.
6.2 Indien voor de uitvoering van de Overeenkomst de noodzakelijke gegevens, niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de gemaakte afspraken door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld, of indien Opdrachtgever op andere wijze niet aan haar (informatie) verplichtingen heeft voldaan, is Leditsave bevoegd over te gaan tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst.
6.3 Opdrachtgever dient ervoor te zorgen dat Leditsave tijdig kan beschikken over:
a. de voor de opzet van het werk benodigde gegevens en goedkeuringen (zoals vergunningen, ontheffingen etc.);
b. de werkplek waar de Dienst dient te worden uitgevoerd. Tevens dient de werkplek voor Leditsave en/of haar Medewerkers minimaal 4 werkdagen per werkweek beschikbaar te zijn van 07:00 tot 18:00;
c. voldoende aansluitingsmogelijkheden en voldoende capaciteit voor elektrische machines, verlichting, verwarming, gas, water en andere voor de uitvoering van het werk benodigde energie;
e. toiletten
6.4 De Opdrachtgever verplicht zich om alle zaken die op grond van de Overeenkomst moeten worden geleverd in ontvangst te nemen zodra deze aan hem ter beschikking worden gesteld en te zorgen voor adequate en veilige opslag van de zaken. Hetgeen is bepaald in artikel 14 is op overeenkomstige wijze van toepassing.
6.5 Opdrachtgever is aansprakelijk voor schade aan zaken die zich bevinden daar waar de zaken worden opgeslagen op aanwijzing van Opdrachtgever en/of waar de Dienst door Leditsave wordt verricht. Onder schade wordt onder andere verstaan diefstal, beschadiging en verlies.
6.6 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken en/of gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende vertragingskosten indien dit niet tijdig of niet norm conform geschiedt. Deze extra kosten worden volgens de gebruikelijke tarieven van Leditsave bij Opdrachtgever in rekening gebracht.
6.7 Indien Opdrachtgever zelf zorg dient te dragen voor levering van bepaalde zaken, gegevens en/of uitvoering van werkzaamheden, is Opdrachtgever aansprakelijk voor schade aan het werk als gevolg van door hem of in zijn opdracht door derden uitgevoerde werkzaamheden of verrichte leveringen.
6.8 Indien Opdrachtgever bepaalde werkwijzen, tekeningen, orders, aanwijzingen, constructies, materialen en/of zaken voorschrijft en/of zelf aandraagt, draagt Opdrachtgever hiervoor de volledige verantwoordelijkheid en de aansprakelijkheid.

Artikel 7 – Verplichtingen Leditsave - Uitvoering van Overeenkomst - Termijnen

7.1 Leditsave neemt bij de uitvoering van de Overeenkomst de zorg van een goed opdrachtnemer in acht en zal de Overeenkomst naar beste wetenschap en kunde uitvoeren.
7.2 Leditsave verplicht zich om de Opdrachtgever schriftelijk te informeren en te waarschuwen, voor zover Leditsave deze kende of redelijkerwijs behoorde te kennen, indien de vraagspecificatie, de informatie, gegevens of zaken die de Opdrachtgever ter beschikking stelt of de aanwijzingen dan wel wijzigingen die de Opdrachtgever aan Leditsave opdraagt klaarblijkelijk zodanige fouten bevatten, onvolkomen zijn of gebreken vertonen alvorens de Dienst (verder) te leveren.
7.3 Alle zaken die door Leditsave worden gebruikt, moeten van goede hoedanigheid zijn, geschikt zijn voor hun bestemming en voldoen aan de gestelde eisen.
7.4 De overeengekomen of opgegeven (Op)levertermijn is immer indicatief en dus nimmer een fatale termijn tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
7.5 Indien een (op)levertermijn is overeengekomen, gaat deze termijn in op de Werkdag volgend op de Dag waarop alle in verband met de uitvoering van de Overeenkomst naar het oordeel van Leditsave noodzakelijke informatie, zaken en gegevens in het juiste formaat door Opdrachtgever ter beschikking zijn gesteld en aan de overige noodzakelijke formaliteiten is voldaan waaronder mede wordt verstaan een overeengekomen vooruitbetaling, en voor zover in verband met het uitvoeren van de Overeenkomst op een door Opdrachtgever aan te wijzen werkplek dient te worden gewerkt, dit/deze daartoe naar het oordeel van Leditsave in gereedheid is/zijn gebracht en Leditsave daar onbelemmerd toegang toe heeft of aan haar ter beschikking is/zijn gesteld. De (op)levertermijn is gebaseerd op ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst of het doen van een Aanbod geldende omstandigheden.
7.6 Wijziging(en) van de Overeenkomst en/of van de omstandigheden, meer- dan wel minder werk, overmacht, uitbreiding of inperking, opschorting, verzuim, kunnen tot gevolg hebben dat de oorspronkelijk overeengekomen (op)levertermijn door Leditsave wordt overschreden. Leditsave heeft in al deze gevallen het recht om de (op)levertermijn te verlengen naar redelijkheid en billijkheid.
7.9 Bij overschrijding van een tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk overeengekomen fatale (op)levertermijn dient Opdrachtgever Leditsave schriftelijk in gebreke te stellen. Leditsave dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering aan de Overeenkomst te geven.
7.10 Bij overschrijding van een fatale (op)levertermijn, is Leditsave aan Opdrachtgever per Werkdag een gefixeerde schadevergoeding verschuldigd van € 40,--, tenzij een ander bedrag is overeengekomen. De gefixeerde schadevergoeding kan niet worden verrekend met hetgeen de Opdrachtgever aan Leditsave verschuldigd is.
7.11 Indien de uitvoering van de Overeenkomst door Leditsave niet binnen de overeengekomen (op)levertermijn, niet zijnde een fatale (op)levertermijn, kan plaatsvinden of plaatsvindt, zal Leditsave de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk de (op)levertermijn opgeven, waarbinnen de Overeenkomst wordt opgeleverd.
7.12 Bij de bepaling van de overschrijding van de (op)levertermijn geldt als dag van oplevering, de Dag waarop Leditsave de Opdrachtgever heeft uitgenodigd tot opneming van het werk.
7.13 Overschrijding van de overeengekomen al dan niet fatale (op)levertermijn door welke oorzaak ook ontstaan, geeft aan Opdrachtgever geen recht op schadevergoeding noch vergoeding van enigerlei andere kosten behoudens het gestelde in lid 10.
7.14 Leditsave is gerechtigd de Overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
7.15 Leditsave heeft het recht de uitvoering van de Dienst ter zake de volgende fase op te schorten totdat Opdrachtgever haar (betalings)verplichtingen conform voorgaande fase volledig heeft voldaan, dan wel daarvoor zekerheid heeft verstrekt.

Artikel 8 - Wijziging in of aanvulling op de Overeenkomst

8.1 De Dienst omvat enkel de in de Overeenkomst gespecificeerde werkzaamheden en zaken.
8.2 Door Opdrachtgever na het tot stand komen van de Overeenkomst alsnog verlangde wijzigingen en/of aanvullingen in de uitvoering van de Overeenkomst, moeten door Opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Leditsave ter kennis zijn gebracht.
8.3 Indien Partijen overeenstemming hebben bereikt over een bepaalde wijziging, meer- dan wel minderwerk, uitbreiding of inperking van de Overeenkomst, zal Leditsave de wijziging aan Opdrachtgever schriftelijk bevestigen. Uit deze schriftelijke bevestiging zal in ieder geval blijken wat de inhoudelijke, financiële en tijdsmatige consequenties van de wijziging zijn.
8.4 Alle kosten die gepaard gaan met het wijzigen van de Overeenkomst, worden door Opdrachtgever aan Leditsave vergoed, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot: ingekochte materialen en/of diensten, berekeningen, tekeningen, ingeschakelde hulppersonen, annuleringskosten etc.
8.5 Indien Leditsave voor het overige meent dat sprake is van meerwerk, al dan niet door onvoorziene omstandigheden, zal Leditsave daarvan zo spoedig mogelijk (schriftelijk) mededeling doen aan de Opdrachtgever tenzij onmiddellijk handelen is vereist. Leditsave zal de Opdrachtgever een indicatie geven van de gevolgen voor de termijn van de voltooiing van de uitvoering van de Overeenkomst, alsmede van de aan het meerwerk verbonden kosten.
8.6 Indien de Opdrachtgever niet binnen 5 werkdagen na de ontvangst van de in lid 5 bedoelde mededeling van Leditsave schriftelijk heeft laten weten bezwaar te hebben tegen het meerwerk, wordt Opdrachtgever geacht dit meerwerk te hebben aanvaard en is Opdrachtgever verplicht de daaruit voortvloeiende (extra) kosten aan Leditsave te vergoeden. Opdrachtgever is te allen tijde gehouden om de kosten verbonden aan het onmiddellijk handelen zoals gesteld in lid 5, aan de Opdrachtgever te vergoeden. Leditsave is bij overeengekomen meerwerk bevoegd 50% van de hieraan verbonden kosten als voorschotbedrag in rekening te brengen bij Opdrachtgever. De prijs voor het (resterende) meerwerk wordt aan Opdrachtgever in rekening gebracht bij gereedkomen van het meerwerk. Opdrachtgever is verplicht deze kosten binnen 14 Dagen na factuurdatum aan Leditsave te betalen.
8.7 Indien een wijziging van de Overeenkomst schriftelijk is overeengekomen is de Opdrachtgever tevens verplicht aan Leditsave de overeengekomen prijs voor het tot het moment van wijzigen reeds door Leditsave geleverde, te vergoeden.
8.8 Leditsave heeft het recht om van eerder overeengekomen (op)levertijden en doorlooptijden af te wijken voor zover als dat volgens Leditsave nodig is om de verplichtingen voortvloeiende uit de gewijzigde Overeenkomst na te kunnen komen.
8.9 Er is tevens sprake van meerwerk, indien als gevolg van het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door Opdrachtgever, Leditsave de geplande werkzaamheden opnieuw moet organiseren. Leditsave is gerechtigd de kosten voor meerwerk aan Opdrachtgever in rekening te brengen op basis van de ten tijde van de (op)levering geldende tarieven voor de gewerkte uren en gebruikte materialen.

Artikel 9 – Beëindiging van de Overeenkomst

9.1 Beëindiging van de Overeenkomst door de Opdrachtgever is niet mogelijk.
9.2 Indien de Overeenkomst wordt ontbonden, zijn aan de ontbinding van de Overeenkomst kosten verbonden. De Opdrachtgever is bij ontbinding van de Overeenkomst het overeengekomen bedrag verschuldigd vermeerderd met de door de beëindiging verbonden kosten verminderd met het niet geleverde en de niet gemaakte kosten. De winstderving (daaronder mede verstaan loonderving) wordt derhalve immer aan Leditsave vergoed.

Artikel 10 - Betaling

10.1 Betalingen, ook die in termijnen, dienen te geschieden binnen 14 Dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
10.2 Vorderingen worden geacht niet te zijn betaald, totdat Opdrachtgever de betaling ervan heeft aangetoond.
10.3 Een bezwaar met betrekking tot een factuur dient binnen 7 Dagen na factuurdatum schriftelijk aan Leditsave te worden. De betalingstermijn wordt door een schriftelijk kenbaar gemaakt bezwaar niet opgeschort. Bij gebrek aan bezwaar binnen de gestelde termijn wordt de factuur geacht te zijn aanvaard.
10.4 Opdrachtgever is niet bevoegd op de prijs enig bedrag middels verrekening wegens korting of wegens een door hem gestelde tegenvordering in mindering te brengen.
10.5 Bij niet tijdige betaling door Opdrachtgever, is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim zonder dat een voorafgaande schriftelijke sommatie en ingebrekestelling nodig is.
10.6 Iedere betaling van Opdrachtgever strekt – indien van toepassing – in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente, incassokosten en administratiekosten aan Leditsave en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom.
10.7 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, zal Leditsave de opeisbare hoofdsom vermeerderen met de wettelijke handelsrente per maand, een gedeelte van een maand voor een hele berekend, te berekenen vanaf de initiële vervaldatum tot aan de Dag van algehele voldoening.
10.8 Indien Opdrachtgever niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet, en Leditsave genoodzaakt wordt incassowerkzaamheden te verrichten teneinde betaling van de openstaande declaratie af te dwingen, dan is Leditsave eveneens gerechtigd om alle werkelijk te maken kosten van gerechtelijke en buitengerechtelijke incasso aan de Opdrachtgever door te berekenen De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% over openstaande bedragen met een minimum van € 150,=.
10.9 Reclames, klachten of gemelde gebreken ontslaat Opdrachtgever niet van haar betalingsverplichtingen.

Artikel 11 - Levering van zaken

11.1 Indien tussen Partijen is overeengekomen dat Leditsave voor de levering van de zaken dient zorg te dragen, levert Leditsave de zaken op het adres van Opdrachtgever. Het transport c.q. de verzending zal door Leditsave of een ingeschakelde derde plaats vinden. Opdrachtgever dient de verzendinstructies direct bij het sluiten van de Overeenkomst aan Leditsave te doen toekomen. Leditsave heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de zaken aan Opdrachtgever aan te bieden. De zaken worden geacht te zijn aangeboden doordat de ingeschakelde derde de zaken aanbiedt op het door Opdrachtgever aangegeven adres. Het rapport van de transporteur die de levering heeft verzorgd, vormt het volledige bewijs van aanbod tot levering.
11.2 Indien Opdrachtgever de afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, of indien Opdrachtgever nalatig is om de zaken in ontvangst te nemen of op te halen om wat voor reden ook, is Leditsave gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van Opdrachtgever. In dat geval is Opdrachtgever verplicht stockingfee aan Leditsave te betalen ter hoogte van 15% van de totale som van de door Opdrachtgever bestelde zaken per week, waarbij en gedeelte van een week als hele week gerekend wordt, alsook de kosten voor het retourtransport.
11.3 Als de Opdrachtgever na het verstrijken van 30 Dagen na levering de zaken nog altijd niet heeft opgehaald, is Leditsave gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden en is de Opdrachtgever naast de annuleringskosten ook de stockingfee kosten, de verzendkosten en daaraan gerelateerde kosten aan Leditsave verschuldigd.
11.4 Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat over op Opdrachtgever op het moment waarop de zaken aan Opdrachtgever dan wel door haar/hem ingeschakelde derden worden geleverd.
11.5 Opdrachtgever dient het geleverde bij levering direct te controleren op relevante en waarneembare gebreken, op hoeveelheid, gewicht of specificatie en dit terstond schriftelijk te melden bij de transporteur, of op de opleveringsstaat, op straffe van verval van recht tot reclame.
11.6 Reclames over tekortkomingen c.q. gebreken met betrekking tot het geleverde, die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van levering dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 5 Dagen na (op)levering schriftelijk te worden gemeld aan Leditsave.
11.7 Verpakkingsmateriaal zal door Leditsave niet worden teruggenomen. Opdrachtgever dient zelf voor de afvoer van verpakkingsmateriaal zorg te dragen.

Artikel 12 – Oplevering van advieswerkzaamheden

12.1 Leditsave stelt de door haar opgestelde werken, waaronder mede wordt verstaan adviezen, (technische) specificaties, documenten, calculaties, tekeningen, illustraties, en andere ontwerpen aan Opdrachtgever ter beschikking per e-mail tenzij Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.
12.2 Het bewijs van verzending strekt tot bewijs van het aanbod van levering.
12.3 Uiterlijk binnen 7 Dagen na toezending dient Opdrachtgever eventuele opmerkingen, vragen, klachten c.q. tekortkomingen aan Leditsave schriftelijk en duidelijk gemotiveerd kenbaar te maken. Opdrachtgever dient Leditsave gelegenheid te geven om op de gestelde vragen, opmerkingen, klachten en of tekortkomingen te reageren en/of aan te passen, te verbeteren of toe te voegen.
12.4 Indien het werk in fasen en/of onderdelen worden geleverd, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

Artikel 13 - (Op)levering van montage en aanverwante c.q. gerelateerde werkzaamheden

13.1 Tijdig vóór de dag waarop de Dienst voltooid zal zijn, nodigt Leditsave Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) uit om tot opneming van de Dienst over te gaan. De opneming dient zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 7 Dagen na voltooiing van de Dienst en de schriftelijke mededeling van Leditsave dat de Dienst is voltooid plaats te vinden. De opneming geschiedt door Opdrachtgever in aanwezigheid van Leditsave of een daartoe aangewezen vertegenwoordiger, door gebruikmaking van een proces verbaal van oplevering, en strekt er toe te constateren of Leditsave aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst heeft voldaan.
13.2 De Dienst wordt als opgeleverd beschouwd indien:
a. Leditsave aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Dienst klaar is om te worden opgeleverd en de Opdrachtgever de Dienst (bij voorkeur schriftelijk) heeft goedgekeurd;
b. Leditsave aan Opdrachtgever (bij voorkeur schriftelijk) heeft medegedeeld dat de Dienst klaar is om te worden opgeleverd en Opdrachtgever de Dienst niet binnen een termijn van 7 Dagen heeft gekeurd;
c. Opdrachtgever (vroegtijdig) de Dienst al dan niet na oplevering in gebruik heeft genomen.
Na (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Leditsave niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (Op)Levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
13.3 Indien de Dienst door Opdrachtgever wordt afgekeurd, dient Opdrachtgever Leditsave de gelegenheid te geven om eventuele geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen. De Dienst wordt alleen dan als niet (op)geleverd beschouwd indien de geconstateerde gebreken aan ingebruikname in de weg staan.
13.4 Indien de Dienst in fasen en/of onderdelen worden geleverd, doet de niet-acceptatie van een bepaalde fase en/of onderdeel niets af aan de acceptatie van een eerdere fase en/of een ander onderdeel.

Artikel 14 - Risico-overgang.

14.1 Het risico van verlies, beschadiging, diefstal etc. van de zaken waarop de Overeenkomst betrekking heeft, gaat over op Opdrachtgever zodra de goederen zich in de feitelijke macht van Opdrachtgever bevinden dan wel, wanneer de werkzaamheden op een door de Opdrachtgever aangewezen locatie worden uitgevoerd, de zaken aanwezig zijn op deze locatie.

Artikel 15 – Klachten en gebreken

15.1 Na (op)levering is het (op)geleverde voor rekening en risico van Opdrachtgever en is Leditsave niet meer aansprakelijk voor tekortkomingen, beschadigingen en/of gebreken die de Opdrachtgever op het tijdstip van (Op)Levering redelijkerwijs had moeten ontdekken.
15.2 Reclames over ernstige gebreken die de Opdrachtgever niet redelijkerwijs had kunnen ontdekken op het tijdstip van (op)levering dienen door de Opdrachtgever uiterlijk binnen 7 Dagen na ontdekking schriftelijk per aangetekend schrijven te worden gemeld aan Leditsave. De reclame dient in alle gevallen een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving vergezeld van beeldmateriaal van de tekortkoming(en) te bevatten, zodat Leditsave in staat is adequaat te reageren.
15.3 Leditsave verplicht zich om de bij (Op)Levering schriftelijk geconstateerde en erkende tekort¬komingen c.q. gebreken binnen een redelijke termijn te herstellen en/of voor vervanging zorg te dragen.
15.4 De door Opdrachtgever schriftelijk geconstateerde gebreken en/of tekortkomingen die het gevolg zijn van de aard, kenmerken c.q. specificatie van de gebruikte materialen c.q. zaken komen niet voor rekening en risico van Leditsave en worden door Leditsave derhalve niet hersteld en/of vervangen. Hetzelfde geldt voor gebreken en/of tekortkomingen die de duurzaamheid en de functionaliteit niet negatief beïnvloedt en/of voortkomen uit en inherent zijn aan de toepassing van dergelijke constructies, materialen c.q. zaken. Een geconstateerd gebrek en/of tekortkoming wordt beoordeeld aan de hand van de voorschriften en kwaliteitseisen zoals die op het moment van het sluiten van de Overeenkomst golden.
15.5 Geen enkel recht op reclame bestaat indien
i) het (op)geleverde of een deel daarvan, aan omstandigheden zijn blootgesteld die mogelijk de kwaliteit van het (op)geleverde kan beïnvloeden;
ii) het (op)geleverde of een deel daarvan anderszins onzorgvuldig of ondeskundig wordt verwerkt, behandeld, opgeslagen en/of gebruikt en/of niet wordt gebruikt en/of behandeld conform de specificaties c.q. de instructies van Leditsave of derden en/of conform hetgeen is overeengekomen in de Overeenkomst;
iii) de zaken reeds zijn vermengd, verwerkt in andere (bouw)werken.
15.6 Indien Opdrachtgever niet tijdig reclameert, vloeit er voor Leditsave uit een dergelijke reclame van Opdrachtgever geen enkele verplichting voort.
15.7 Zaken kunnen slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van Leditsave worden geretourneerd. Retournering van zaken geschiedt voor rekening van Opdrachtgever.
15.8 Na ontvangst van de reclame stelt Leditsave zo spoedig mogelijk een onderzoek in naar de gegrondheid daarvan. De Opdrachtgever dient Leditsave bij dit onderzoek behulpzaam te zijn op straffe van verval van recht.
15.9 In geval van een gerechtvaardigde reclame zal Leditsave de keuze hebben om:
(i) de zaken te repareren of te vervangen;
(ii) de reclame te (doen) verhelpen;
(iii) een redelijke vermindering van de prijs te crediteren.
Alle kosten, die uitgaan boven de enkele verplichting zoals omschreven bij punt (i t/m iii), zijn voor rekening van Opdrachtgever.
15.10 Opdrachtgever zal geen aanspraken jegens Leditsave kunnen doen gelden indien zij ter zake van de betreffende gebreken tevens rechtstreeks jegens de producent en/of fabrikant aanspraken kan doen gelden.
15.11 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen, verstrekt Leditsave voor door Leditsave geleverde zaken geen andere garantie dan de garantie die derden op de desbetreffende zaken (aan Leditsave) verstrekken.
15.12 Leditsave geeft op de door haar geleverde Diensten 12 maanden garantie vanaf de Dag van (op)levering. Voor gerepareerde respectievelijk vervangende (onder)delen of werkzaamheden geldt geen nieuwe garantietermijn maar de lopende garantietermijn.

Artikel 16 - Ontbinding- en/of opschortingsbevoegdheid

16.1 Indien de Opdrachtgever één of meer van zijn jegens Leditsave niet, niet tijdig op niet behoorlijk nakomt, is Leditsave gerechtigd – onverminderd alle overige aan Leditsave toekomende rechten – de nakoming van zijn verplichtingen jegens de Opdrachtgever op te schorten totdat de Opdrachtgever alsnog volledig zijn verplichtingen jegens Leditsave is nagekomen.
16.2 Leditsave heeft, naast alle overige aan haar toekomende rechten, het recht de met de Opdrachtgever gesloten Overeenkomst, zonder (verdere) voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, door middel van een schriftelijke buitengerechtelijke verklaring te ontbinden indien:
a. sprake is van blijvende Overmacht
b. ` aan de Opdrachtgever (voorlopige) surséance van betaling wordt verleend, het faillissement van de Opdrachtgever wordt aangevraagd of de Opdrachtgever zelf zijn faillissement aanvraagt, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept of indien met betrekking tot de Opdrachtgever toepassing wordt verzocht of verleend van de Wet schuldsanering natuurlijke personen;
c. de onderneming van de Opdrachtgever wordt geliquideerd en/of de ondernemingsactiviteiten van de Opdrachtgever feitelijk worden gestaakt of naar een plaats buiten Nederland wordt verplaatst;
d. Opdrachtgever bij het sluiten van de Overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn/haar verplichtingen uit de Overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.
16.3 Opdrachtgever zal in de gevallen als genoemd in lid 2 hiervoor Leditsave onmiddellijk in kennis stellen en, in afwachting van verdere instructies van Leditsave passende maatregelen nemen ter bescherming van de belangen van Leditsave.
16.4 Leditsave heeft in geval van verzuim van Opdrachtgever het recht de Overeenkomst (buitengerechtelijk) te ontbinden, waarbij de Dienst of een gedeelte daarvan, bij Opdrachtgever kan worden teruggehaald c.q. gevorderd en de na ontbinding nog resterende termijn(en) en/of het nog resterende bedrag als schade kunnen worden gevorderd, onverminderd het recht van Leditsave om daarnaast of in plaats daarvan (aanvullende) schadevergoeding te vorderen en de verplichting van Opdrachtgever om de hieruit voortvloeiende kosten aan Leditsave te vergoeden.
16.5 Leditsave is voorts bevoegd de Overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de Overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de Overeenkomst in redelijkheid niet van Leditsave kan worden gevergd.
16.6 Indien Leditsave overgaat tot ontbinding van de Overeenkomst, zijn de vorderingen van Leditsave op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
16.7 Indien er gerede twijfel bij Leditsave bestaat omtrent de betalingscapaciteit van de Opdrachtgever, is Leditsave bevoegd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat door de Opdrachtgever zekerheid voor de betaling wordt verschaft, zonder zelf tot enige schadevergoeding gehouden te zijn en zonder zelf afstand te doen van haar andere rechten uit deze Overeenkomst of de wet.
16.8 Indien Leditsave overgaat tot opschorting of ontbinding, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade dan wel kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
16.9 Indien Leditsave de uitvoering van de Overeenkomst opschort conform hetgeen is bepaald in dit artikel, is Opdrachtgever aansprakelijk voor de door Leditsave door deze vertraging te lijden schade en kosten alsook de winstderving.
16.10 In geval van verzuim van de Opdrachtgever zijn alle vorderingen van Leditsave op Opdrachtgever direct en ineens opeisbaar.

Artikel 17 - Aansprakelijkheid

17.1 Leditsave is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Leditsave is uitgegaan van door of namens Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
17.2 Leditsave is alleen aansprakelijk voor schade aan andere werken en eigendommen van de Opdrachtgever voor zover deze door of tijdens de uitvoering van de Overeenkomst is toegebracht en te wijten is aan opzet, of bewuste roekeloosheid van Leditsave en/of haar Medewerkers.
17.3 Leditsave is in geval van te late, foutieve of ondeugdelijke levering of gebreken van of aan de Dienst en/of uitvoering van de Overeenkomst, in geen enkel opzicht aansprakelijk voor de hierdoor veroorzaakte (bedrijfs- indirecte, bijkomende, en of gevolg) schade aan Opdrachtgever en/of derden, behoudens voor zover sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid van Leditsave, en/of haar Medewerkers.
17.4 Opdrachtgever vrijwaart en stelt Leditsave en/of haar Medewerkers schadeloos betreffende alle aanspraken van Opdrachtgever en/of derden ter vergoeding van door deze derden geleden schade als gevolg van een door Opdrachtgever aan deze derden geleverde zaak en/of dienst dat mede bestond uit door Leditsave geleverde Dienst. De schadeloosstelling omvat mede de te maken procedurele en daarmee samenhangende kosten.
17.5 Leditsave is niet aansprakelijk voor schade en/of schadelijke gevolgen als deze het gevolg is van buitengewone omstandigheden waartegen Leditsave in verband met de aard van de te verrichten Dienst geen passende maatregelen heeft behoeven te nemen en het onredelijk zou zijn de schade voor haar rekening te doen komen.
17.6 De aansprakelijkheid van Leditsave jegens de Opdrachtgever gaat niet verder dan de aansprakelijkheid van de fabrikant/leveranciers jegens de verkoper ter zake van of schade aan verwerkte materialen, onderdelen of constructies.
17.7 In het geval dat Leditsave toch aansprakelijk mocht blijken te zijn en voornoemde uitsluiting van aansprakelijkheid niet mocht blijken te gelden, is de contractuele en/of buitencontractuele aansprakelijkheid van Leditsave beperkt tot (in separate en aflopende volgorde):
> maximaal het bedrag dat Leditsave voor de Dienst aan Opdrachtgever heeft gefactureerd excl. BTW, althans tot dat gedeelte van het bedrag waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft, verminderd met de out-of-pocket kosten ter zaken;
> het bedrag dat op ingeschakelde derden of hulppersonen kan worden verhaald;
> maximaal het bedrag der uitkering van de verzekeraar van Leditsave in voorkomend geval.
17.8 Een eventuele vordering van Opdrachtgever en/of derden, op grond waarvan Leditsave aansprakelijk zou kunnen worden gesteld, waaronder eveneens een eventuele productaansprakelijkheid van Leditsave valt, vervalt door het enkele verloop van zes maanden na het ontstaan van die vordering en in elk geval na verloop van 12 maanden na de (op)levering van de Dienst door Leditsave, ongeacht de rechtsgrond van de vordering.
17.9 Het bepaalde in dit artikel geldt mede ten gunste van Medewerkers in dienst van Leditsave en van alle (rechts)personen waarvan Leditsave zich bij de uitvoering van de Overeenkomst bedient en ten gunste van het concern waarvan zij deel uitmaakt.

Artikel 18 – Communicatie

18.1 Iedere communicatie tussen Leditsave en Opdrachtgever kan elektronisch geschieden behoudens voor zover in de Algemene Leveringsvoorwaarden en/of de Overeenkomst en/of de wet daarvan wordt afgeweken.
18.2 De door Leditsave opgeslagen versie van de betreffende communicatie geldt als bewijs daarvan, behoudens tegenbewijs door Opdrachtgever.
18.3 Elektronische communicatie wordt geacht te zijn ontvangen op de dag van verzending, tenzij het tegendeel door de ontvanger daarvan wordt bewezen. Indien de communicatie niet is ontvangen als gevolg van afleverings- en/of toegankelijkheidsproblemen met betrekking tot de emailbox van Opdrachtgever, komt dit voor risico van Opdrachtgever.

Artikel 19 - Eigendomsvoorbehoud

19.1 Zolang Leditsave geen volledige betaling (waaronder tevens wordt verstaan eventuele door Leditsave in rekening gebrachte schade, kosten en rente) heeft ontvangen van Opdrachtgever, blijven de geleverde zaken eigendom van Leditsave.
19.2 Leditsave heeft het recht de geleverde zaken terug te vorderen en tot zich te nemen, indien de nalatige Opdrachtgever zijn faillissement aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard, de Opdrachtgever aan zijn schuldeisers een (onderhands) akkoord aanbiedt of (met dit doel) een vergadering van schuldeisers bijeenroept, surseance van betaling aanvraagt of verkrijgt, op hem de schuldsaneringsregeling ingevolge de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing wordt verklaard dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen c.q. vermogen wordt gelegd.
19.3 Alle daden van beschikking waaronder mede wordt verstaan verpanding, vermenging, doorverkoop, met betrekking tot de verkochte en/of geleverde goederen, zijn de Opdrachtgever verboden, zolang hij niet aan zijn betalingsverplichtingen heeft voldaan.
19.4 Opdrachtgever is verplicht al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd zorgvuldig en als herkenbaar eigendom van Leditsave te bewaren en op eigen kosten voldoende te verzekeren en verzekerd te houden voor de duur van het eigendomsvoorbehoud tegen in ieder geval diefstal, brand- en waterschade. Zodra Leditsave dat wenst zullen alle aanspraken van Opdrachtgever op de verzekeraar(s) uit hoofde van de hier bedoelde verzekering(en) aan haar worden gecedeerd, ofwel zal aan haar daarop een pandrecht worden verleend.
19.5 Leditsave is gerechtigd al hetgeen onder eigendomsvoorbehoud is geleverd, ook indien Opdrachtgever overgegaan is tot verwerking c.q. vermenging met andere zaken en nog bij Opdrachtgever aanwezig is, terug te nemen c.q. te vorderen of te doen vorderen, indien Opdrachtgever niet voor tijdige betaling van de facturen zorg draagt of in betalingsmoeilijkheden verkeert of dreigt te gaan verkeren. Opdrachtgever zal Leditsave te allen tijde vrije toegang verlenen ter inspectie ervan en/of ter uitoefening van de rechten van Leditsave.
19.6 Alle kosten die Leditsave maakt en die verband houden met en voortvloeien uit het eigendomsvoorbehoud zullen bij Opdrachtgever in rekening worden gebracht onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de schade, directe en/of indirecte, op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.
19.7 Indien de Opdrachtgever de verplichtingen zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal hij door dit enkele feit per gebeurtenis aan Leditsave een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 5.000,-- verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,-- voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op Opdrachtgever te verhalen, alles te vermeerderen met kosten en de wettelijke handelsrente.

Artikel 20 – Overmacht

20.1 Leditsave is op geen enkele wijze aansprakelijk of verplicht tot het vergoeden van enige vorm van schade, indien en voor zover op haar rustende verplichtingen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
20.2 Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen en die de nakoming van de verplichtingen verhinderd zoals bijvoorbeeld brand, diefstal, pandemie, epidemie, overlijden, stakingen, personeelsproblemen, weersomstandigheden, overheidsmaatregelen, operationele problemen, vervoersproblemen, alsmede wanprestatie door toeleveranciers van Leditsave, en/of internetstoringen, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde zaken en financiële crisis. Gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
20.3 In geval van blijvende overmacht is Leditsave gerechtigd de Overeenkomst met de Opdrachtgever door middel van een schriftelijke verklaring en zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden. Leditsave is ter zake jegens de Opdrachtgever niet aansprakelijk voor enige door de Opdrachtgever geleden schade, van welke aard en omvang dan ook.
20.4 In geval van tijdelijke overmacht is Leditsave gerechtigd de termijnen waarbinnen de Overeenkomst moet worden uitgevoerd te verlengen met de tijd gedurende welke de tijdelijke verhindering geldt. Indien genoemde verhindering langer dan 3 maanden duurt, kan de Opdrachtgever (gedeeltelijke) ontbinding van de Overeenkomst verlangen, zonder dat de Opdrachtgever recht heeft op schadevergoeding, zulks onverminderd de (betalings-) verplichtingen van de Opdrachtgever ter zake van het reeds door Leditsave uitgevoerde deel van de Overeenkomst.
20.5 Indien Leditsave ten gevolge van overmacht is verhinderd haar verbintenissen ten aanzien van een of enkele van zijn Opdrachtgevers na te komen, maar niet de verbintenissen ten aanzien van alle Opdrachtgevers, is Leditsave gerechtigd naar eigen keuze te besluiten welke van de verbintenissen en tegenover welke Opdrachtgevers zij zal nakomen, evenals de volgorde waarin dit zal gebeuren.
20.6 Indien Leditsave bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de Opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 21 – Geheimhouding & intellectuele eigendomsrechten

21.1 Partijen verplichten zich tot geheimhouding omtrent alle vertrouwelijke informatie die zij van of over de andere Partij ontvangen en de door verwerking daarvan verkregen resultaten. Partijen leggen deze verplichting tevens op aan hun Medewerkers alsmede aan door hen ingeschakelde derden ter uitvoering van de Overeenkomst tussen Partijen.
21.2 Informatie geldt in ieder geval als vertrouwelijk indien deze door één der Partijen als zodanig is aangeduid alsook waarvan men het vertrouwelijke karakter kent of redelijkerwijs moet begrijpen.
21.3 Leditsave behoudt zich het eigendom voor van alle intellectuele eigendomsrechten op werken die zij of haar Medewerkers creëert, gebruikt of heeft gebruikt in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst of het tot stand brengen van de Aanbieding, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders tussen Partijen is overeengekomen. Onder werken moet onder meer, maar niet uitsluitend, worden verstaan: ontwerpen, adviezen, contracten, of andere schriftelijke stukken, (technische) werkwijzen, kostenramingen, illustraties, methoden, tekeningen, ideeën, schetsen, logo´s, en brochures.
21.4 Het is Opdrachtgever verboden zonder uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van Leditsave voornoemde werken te (doen) verveelvoudigen, openbaren, exploiteren, te gebruiken in eigen productieprocessen van de klant of derden of aan derden ter beschikking te stellen in de ruimste zin van het woord al dan niet met het oogmerk een vergelijkbare offerte te verkrijgen.
21.5 Indien een Partij de verplichting(en) zoals gesteld in dit artikel niet of niet volledig nakomt, zal zij door dit enkele feit per gebeurtenis aan de andere Partij een onmiddellijk opeisbare en niet voor rechterlijke matiging vatbare boete groot € 2.500,-- (zegge: tweeduizend vijfhonderd) verschuldigd zijn voor elke overtreding vermeerderd met € 250,-- (zegge: tweehonderdvijftig) voor elke Dag dat deze overtreding voortduurt , onverminderd de wettelijke mogelijkheden om de daadwerkelijk geleden schade op de overtredende Partij te verhalen.

Artikel 22 - Overige bepalingen

22.1 Leditsave is gerechtigd alle rechten en verplichtingen voortvloeiend uit de Overeenkomst, aan derden over te dragen. Opdrachtgever verklaart zich hiermee uitdrukkelijk akkoord.
22.2 Indien de onderneming van Opdrachtgever of een deel daarvan om welke reden dan ook, op welke wijze dan ook, en in welke vorm dan ook, wordt voortgezet in of samengebracht met een andere onderneming, dan ontstaat er voor wat betreft de nakoming van de verplichtingen voortvloeiende uit de Overeenkomst met Leditsave een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de oorspronkelijke Opdrachtgever en de opvolgende onderneming.
22.3 Indien de Overeenkomst wordt aangegaan met twee of meer Opdrachtgevers zijn zij ieder hoofdelijk aansprakelijk voor de volledige nakoming daarvan.
22.4 Indien enige bepaling van deze Algemene Leveringsvoorwaarden geheel of ten dele nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, of anderszins ongeldig blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht. De bepalingen die niet rechtsgeldig zijn of rechtens niet kunnen worden toegepast, zullen worden vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij de strekking van de te vervangen bepalingen.
22.5 Op alle onder deze Algemene Leveringsvoorwaarden gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De Nederlandse tekst van deze Algemene Leveringsvoorwaarden is verbindend en prevaleert boven vertalingen daarvan.
22.6 Geschillen, waaronder mede begrepen die welke slechts door een Partij als zodanig worden beschouwd, welke voortvloeien uit of verband houden met (de uitvoering) van deze Algemene Leveringsvoorwaarden, de Overeenkomst en/of met de hieruit voorvloeiende of hiermee samenhangende overeenkomsten, alsmede overige rechtshandelingen, zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waarin Leditsave gevestigd is.

Deze website maakt gebruik van cookies

Deze website gebruikt cookies. Door gebruik te maken van deze website, geef je aan akkoord te zijn met het gebruik van cookies. Lees meer

Sluiten